www.hotelik.waw.pl

recepcja@hotelik.waw.pl

Copyright 2016 www.hotelik.waw.pl All rights reserved

tel: 790 203 302

Kontakt z naszą recepcją
czynny jest całą dobę.

adres: ul. Żydowska 2
05-825 Grodzisk Mazowiecki
GPS: 52,1139 N 20,6231 E

nasza oferta>

REGULAMIN HOTELU NORBIT


§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie Gościa w Hotelu, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.

Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej Hotelu.


§2 DOBA HOTELOWA

Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 lub od momentu przyjęcia Gościa do godziny 12.00 dnia następnego.

Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu.

Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet wówczas, gdy nie upłynął czas pobytu, za który uiścił opłatę.

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano.


§3 REZERWACJA, MELDUNEK I PŁATNOŚCI

Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem wprowadzenia danych do książki meldunkowej.

W celu otrzymania faktury VAT za pobyt należy zgłosić taką potrzebę przy zameldowaniu.

Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 8.00 do godziny 22.00.

Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.

Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania opłaty „z góry” za pierwszą dobę, szczególnie w przypadku Gości przybywających do Hotelu po raz pierwszy. W przypadku odmowy pracownik Hotelu ma prawo odmówić przyjęcia Gościa.

Rezerwacja nosi miano gwarantowanej po spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków:

- dokonania zapłaty z góry za cały pobyt,
- dokonana wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny za cały pobyt w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji,
- telefonicznego lub osobistego potwierdzenia rezerwacji najpóźniej do godziny 18:00 w dniu rozpoczęcia pierwszej    zarezerwowanej doby hotelowej.

W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nieprzybycia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.

W przypadku dokonania rezerwacji gwarantowanej Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa opłatami za niewykorzystany pokój/dobę w wysokości:

    W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.


§4 USŁUGI

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

Recepcja hotelowa czynna jest przez całą dobę.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w Recepcji.

Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

            warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

            bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

            profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

            sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności             tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

Dodatkowo, na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

            udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, zamówienie taksówki,

            budzenie o wyznaczonej godzinie,

            przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z             zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu, przechowanie bagażu Gościa.


§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody również po jego wyjeździe.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie będących wyposażeniem pokoju.

W przypadku zauważenia pożaru należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie pracowników Hotelu, a następnie ewakuować się zgodnie z oznaczeniami ewakuacyjnymi.

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz. Prosimy o pozostawienie klucza w Recepcji, w specjalnym schowku lub przekazanie pracownikowi Hotelu. W przypadku utraty klucza z winy Gościa Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą 50 PLN tytułem zwrotu kosztów.

Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku nieuregulowania należności za świadczone usługi.


§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z Hotelu o ile nie zostaną zdeponowane w Recepcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu lub innych rzeczy w pokoju Gość powinien niezwłocznie zawiadomić Recepcję o tym fakcie.

Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, tylko w przypadku jeżeli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie oraz bagażu nie mającego cech bagażu osobistego.

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.


§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane nie dłużej niż 3 dni.


§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

W przypadku złamania zakazu opisanego w ust. 1 Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za kolejną dobę ceną podstawową dla pokoju dwuosobowego jeżeli pokój wymaga długotrwałego usuwania zapachu tytoniu i nie może zostać wynajęty.

W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

Hotel przyjmuje Gości ze zwierzętami tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Recepcji. Dopłata za zwierzę w pokoju wynosi 50 PLN za każdą dobę. Zwierzę nie może zakłócać spokoju innych Gości. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wszelkie uszkodzenia i konieczność dodatkowego sprzątania wynikające z obecności zwierzęcia.

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu jak również innych zachowań, które mogłyby zakłócać pobyt pozostałych Gości Hotelu.

Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

DYREKCJA HOTELU

REGULAMIN HOTELU

#top

Adres:
ul. Żydowska 2
Grodzisk Mazowiecki

wersja mobilna

Hotel

Pokoje

Ofery specjalne

Gastronomia

Galeria

Kontakt

Kontakt:
tel: 790 203 302
hotel.norbit@gmail.com